Gizlilik Politikası


1. Genel Bilgiler

Beytüşşebap Belediyesi ("Belediye") olarak, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliğine büyük önem veriyoruz. Bu gizlilik politikası, kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması, saklanması ve korunması ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması

Belediyemiz, vatandaşlarımızdan aşağıdaki yöntemlerle kişisel veri toplayabilir:

 • Belediyemize yapılan başvurular,
 • İnternet sitemiz üzerinden doldurulan formlar,
 • Elektronik posta, telefon ve diğer iletişim araçları,
 • Belediye hizmet noktalarında doldurulan formlar.

3. Kişisel Verilerin Kullanımı

Toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Belediye hizmetlerinin sunulması ve yürütülmesi,
 • Vatandaş memnuniyetinin sağlanması,
 • Belediye ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Güvenlik ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İstatistiksel analizler yapılması ve raporlanması.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Belediye, kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerin güvenliği için bilgi güvenliği politikaları uygulanır,
 • Veri tabanlarına erişim yetkileri kısıtlanır ve düzenli olarak denetim yapılır,
 • Kişisel veriler, güvenli ve korunaklı alanlarda saklanır.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca veya işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır. Saklama süresinin bitiminde kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Belediye, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz:

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile,
 • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortakları ve tedarikçiler ile,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla yetkili merciler ile.

7. Vatandaşların Hakları

KVKK kapsamında, vatandaşlarımızın kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

8. İletişim

KVKK ve gizlilik politikamız ile ilgili her türlü talep ve sorularınız için aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

Copyright © 2024 | Beytüşşebap Belediyesi